Gastro Mon­key to prawdopodobnie naj­lep­szy cate­ring z dowozem w Polsce.

Szu­kasz cate­ringu die­te­tycz­nego, który będzie dopa­so­wany do Two­ich potrzeb? Chcesz zacząć odży­wiać się bar­dziej prze­my­śla­nie i zdrowo? Sprawdź Gastro Mon­key – praw­do­po­dob­nie naj­lep­szy cate­ring die­te­tyczny z dostawą w Polsce! Dowozimy w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Trójmieście i w wielu innych miastach.

Przy­go­to­wy­wa­nie peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków to pasja, którą każ­dego dnia dzie­limy się z naszymi Klien­tami. Nasz zespół składa się z doświad­czo­nych die­te­ty­ków oraz naj­lep­szych kucha­rzy, któ­rzy dokła­dają wszel­kich sta­rań, aby Twoja dieta pudeł­kowa zawie­rała smaczne, pożywne i fit posiłki. Nie musisz mar­twić się rów­nież dostawą – nasi dostawcy dostar­czą Ci dietę do domu, biura lub gdzie­kol­wiek zechcesz.

Wybierz Gastro Mon­key i zacznij osią­gać swoje cele! Ćwicz, pra­cuj i reali­zuj swoje pasje, a przy tym odży­wiaj się zdrowo! Sprawdź, w jaki pro­sty spo­sób możesz uzy­skać swoją wyma­rzoną syl­wetkę i być fit, nie wywra­ca­jąc przy tym całego swo­jego życia do góry nogami. Zacz­nij od zdro­wej diety pudeł­ko­wej, która da Ci siłę oraz dobre samo­po­czu­cie na cały aktywny dzień! Gastro Mon­key to łódzki cate­ring die­te­tyczny, który pomoże zro­bić Ci pierw­szy ten pierw­szy, ale jakże ważny krok!;)


Dlaczego powinieneś wybrać fit catering dietetyczny Gastro Monkey?

Najwyższa jakość

Sta­wiamy na jakość. Wszyst­kie posiłki przy­go­to­wy­wane są z naj­lep­szych, świe­żych i spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych pro­duk­tów. Wkła­damy mnó­stwo sił i zaan­ga­żo­wa­nia w przy­go­to­wa­nie posił­ków, aby speł­nić Twoje ocze­ki­wa­nia.

Doświadczony zespół

Nasze diety pudeł­kowe są efek­tem wspól­nej pracy wykwa­li­fi­ko­wa­nego zespołu die­te­ty­ków oraz kucha­rzy. Dzięki pasji i ogrom­nej wie­dzy możemy kom­po­no­wać zbi­lan­so­wane posiłki, bio­rąc przy tym odpo­wie­dzial­ność za Twoje zdro­wie.

Punktualne dostawy

Sza­nu­jemy Cie­bie i Twój czas przy­go­to­wu­jąc Ci pyszne zestawy oraz dostar­cza­jąc je wprost do Two­jego domu, biura, czy po pro­stu tam, gdzie jesteś. Dostar­czamy na tere­nie całej Polski. Szybko, spraw­nie oraz z uśmie­chem na ustach.

Magia smaków

Die­te­tycy, sku­pia­jąc się na zbi­lan­so­wa­niu Two­jej diety, nie idą na łatwi­znę. Zabie­rają naszych Klien­tów, poprzez smaki i przy­prawy, w wyjąt­kową podróż, która pozwala odkryć nowe kuli­narne zakątki. Dieta pudeł­kowa nie musi być nudna!

Dbanie o środowisko

Los naszej pla­nety nie jest nam obcy! Jeśli patrzysz na dietę pudeł­kową przez pry­zmat pla­sti­ko­wych opa­ko­wań, mamy dla Cie­bie świetną alter­na­twę. Jako nie­liczni wpro­wa­dzi­li­śmy w pełni bio­de­gra­do­walne kuku­ry­dziane pojem­niki.

Elastyczność

Wybierz dietę, które naj­le­piej wyraża Twoje żywie­niowe, a my zaj­miemy się resztą! Pamię­taj, że w panelu klienta możesz dowol­nie zmie­nić rodzaj wybra­nej diety, adres oraz godziny dostawy, a także wstrzy­mać dostawę na kilka dni.

Gastro Monkey to dieta pudełkowa inaczej!

Wybitni kucha­rze, naj­lep­sze pro­dukty oraz nie­ba­nalne prze­pisy. A wszystko po to, abyś mógł jeść smacz­nie i zdrowo! Wie­rzymy w to, iż dieta pudeł­kowa nie musi być nudna oraz w to, że zdrowe odży­wia­nie może być począt­kiem dobrych zmian w Twoim życiu. Odzy­skaj zdro­wie psy­chiczne i wital­ność, odży­wia­jąc się zdrowo! Zobacz jak przy­go­to­wu­jemy posiłki! Widzisz to? Tak, to pasja!: )

Gastro Monkey – Z miłości do gotowania i zdrowego stylu życia!

Gastro Monkey – pyszny catering dietetyczny

Całą naszą ekipę two­rzą ludzie z pasją. Współ­pra­cu­jemy z entu­zja­stami zdro­wego trybu życia i aktyw­no­ści fizycz­nej. Wie­rzymy, że odpo­wied­nio zbi­lan­so­wana dieta ma ogromny wpływ na samo­po­czu­cie oraz zdro­wie każ­dego czło­wieka. Uwiel­biamy przygoto­wać peł­no­war­to­ściowe posiłki i poma­gać Ci w reali­za­cji życio­wych pasji. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pozwala nam kom­po­no­wać zbi­lan­so­wane posiłki, bio­rąc przy tym odpo­wie­dzial­ność za Twoje zdro­wie, samo­po­czu­cie oraz wyniki spor­towe!

Pozwól nam zabrać się w wyjąt­kową kuli­narną podróż dookoła świata, pod­czas któ­rej poznasz wspa­niałe połą­cze­nia sma­ków oraz prze­ko­nasz się, iż zdrowe jedze­nie wcale nie musi być nudne. Kochamy goto­wać, a gdy dostar­czamy pyszne posiłki wprost pod Twoje drzwi, nie możemy powstrzy­mać szcze­rego uśmie­chu, bo zarówno my to wiemy, jak i Ty już to wiesz, że ten dzień będzie wspa­niały!

Wybierz nas! Wypró­buj! I żyj ze sma­kiem!;)

Diety

Nasz diety spełnią wymagania wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów. Każda dieta jest ułożona przez naszego dietetyka oraz dostępna jest w kilku wersjach kalorycznych.

Dieta sokowa

Dieta sokowa to 6 posiłków dziennie w formie świeżo wyciskanych soków. Prosty, przyjemny i efektywny sposób na szybkie zrzucenie zbędnych kilogramów + oczyszczenie organizmu z toksyn! Zamawiając zestaw otrzymasz 6 pysznych soków owocowo-warzywnych – każdy o pojemności 500 ml (aż 3 litry soku)

Standard

Chcesz mieć pewność, że w Twojej codziennej diecie nie zabraknie żadnych składników odżywczych? Chcesz mieć oko na ilość spożywanych kalorii, ale jednocześnie nie zamierzasz rezygnować z żadnej grupy pokarmów to ta forma diety jest właśnie dla Ciebie! Kochasz jeść wszystko – DOSKONALE!

Wege (wegetariańska)

A więc nie jesz mięsa? Wynika to z miłości do zwierząt, powodów zdrowotnych lub religijnych – my to doskonale rozumiemy! Zdrowa i smaczna dieta, w której królują zawsze świeże owoce, warzywa oraz wysokiej jakości nabiał, w korzystny sposób wpłynie na Twoją sylwetkę i samopoczucie!

Sport

Jeżeli spędzasz czas aktywnie i doskonale wiesz, ile kalorii potrzebujesz, aby wypełnić swoje dzienne zapotrzebowanie, to ten wariant jest doskonały dla Ciebie! Dzięki tej diecie dostarczysz swojemu ciału wszystkich niezbędnych wartości odżywczych, witamin i minerałów oraz zrealizujesz wszystkie sportowe cele!

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas - z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości! :)

Dostawy

Strefa I (wybrany obszar Łodzi --> zakładka STREFY DOSTAW) - dzień wcześniej po godzinie 17.00
Strefa II i III (patrz --> zakładka STREFY DOSTAW) - tego samego dnia w godzinach 2.00-8.00
* Sprawdź szczegółową mapę dostaw

Napisz do nas